Folytatva az előzőekben elhangzottakat ezzel teljesen érthetővé válik egy olyan folyamat amely inkább egy új szemléletváltás fontosságára próbál rávilágítani azok számára, akik már nem elméből akarják megérteni a világ eseményeit. És az összefüggések felismerésével csendes aktiválásba kezdenek, bár lehet, hogy az elején ennek még nem lesznek teljes tudatában.

A valódi tudás mindig a saját tapasztalatunk eredménye. Sem átvenni, sem továbbadni nem lehet. Amit másoktól átveszünk, azt csak hihetjük, és sohasem tudhatjuk. Viszont hinni, annyi mint nem tudni – de a hit a tudás elérésének feltétele. Hinni valamiben, annyi, mint lehetségesnek tartani valamit, de amit nem tartunk lehetségesnek, azt sohasem fogjuk megtapasztalni .

Tehát Józsa 12D Avatár leszületésével  a Héberek (Melchizedekiek) genetikai lenyomatának az összefüggősége helyreállt és így a Zsidó emberek számára „megváltóvá” vált. Tágabb értelemben Józsa 12D a fajok megváltójává is vált, mivel a születésével a változás terme újra megnyitható lett. Így az Amenti gömb nagyfrekvenciás tárolási sávba került a RÁ Szövetség védelme alatt.

Józsa 12D húsz éves korában perzsiai és indiai tanulmányait követve Egyiptomba került, ahol az Esszénusok a Nagy piramisban titkosan megszerveztek egy felemelkedést különböző csoportok számára a Szövetség láda használatával. Ez azért fontos, mert egy felemelkedés, addig amíg az Amenti terem zárva van és aminek természetes megnyílása, csak most 2012 -2017 között esedékes, csak egy 12D minőségű Avatár bioenergetikai mezején keresztül lehetséges, aki hordozni tudja mások energia mezőit. Az Avatár keresztül mehet a Szövetség ládán és felemelkedhet a Kék lángon keresztül (morfogenetikus mező) a Tara nevű dimenzióba.

Józsa 12D-n keresztül  a Rá Szövetség felhatalmazta a  Héber Esszénusokat, (akik követték a Melchizedeki Esszénusokat) a Szövetségláda védelmére.

Na és most itt figyeljen jól mindenki: ezeknek a csoportoknak a leszármazottai, jelenleg is hordozzák a 12-s DNS mintát a genetikai kódjukban .

Mivel ők hordozzák a 12-s DNS Szilikát mátrixot, a működő genetikai kódjukon belül, függetlenül az ő elsődleges faji leszármazásuktól. A Szilikát mátrix a családi láncban mint recesszív (elnyomott) génkombináció jelenik meg, amely rejtve marad a 15 csakra aktiválásáig. Igen, jól olvasta mindenki. Nem 7 csakra van, hanem 15. Legalábbis az érintetteknek (de ezekre később kitérek).

A Szilikát mátrix véletlenszerűen szétoszlott a mai humán genetikai leszármazási vonalakon, komoly problémát okozva ezzel a mindenkori hatalmi szféráknak, hiszen a hagyományos módon történő felkutatásuk és likvidálásuk, lehetetlenné vált. Legnagyobb koncentrációban azonban a Héber, (Melchizedeki) és Tibeti faji vonalon  volt található.

Hogy a helyzet tovább „bonyolódjon”, amíg Józsa 12D Egyiptomban tanult, a második Avatár 9 is egyre népszerűbbé vált a Héber Melchizedeki családokon belül. Avatár 9-t is Egyipomba vitték beavatásra és felemelkedési előkészítésre, mint Melchizedeki papot és együttműködött Józsa 12D avatárral. Avatár 9. Nepálba, majd Görögországba, Perzsiába és Tibetbe utazott és számos más köztes vallási tanítást tanulmányozott.

Józsa 12D avatár még Egyiptom előtt, ahogy említettem, szintén Indiában és Perzsiában tanult, így az Ő tanításai sokkal erősebb keleti orientációt mutattak mint Avatár 9-é. Józsa 12D Avatár felemelkedési aktivitása, tanulmányai és a beavatási gyakorlatok rejtve maradtak és egy titkos misztérium iskolán belül folytak Egyiptomban (Hórusz szem misztérium iskola).

Így Avatár 9 tanításai sokkal jobban ismertté váltak és ezért üldözni kezdték a római befolyás alatt álló frakciók, akik nem akarták elfogadni a patriarchális hittől való eltérést (amit Melchizedek király tanított a Zsidó valláson belül).

Amikor Avatár 9. harmcinkét éves lett a támogató Melchizedek Esszénusok segítségével  komoly ráhatás után „kimenekítették” feleségével (a Biblia szerinti Mária Magdolnát), és három gyermekükkel. Elvitték Őket  a mai Franciaország területére, hogy megvédjék őket a politikai üldöztetéstől. Avatár 9. identitása így titokban maradt és megmaradt a patriarchális elferdítés a hitvallásban.

A történeti tények elferdítését, mintha Krisztusnak nem lettek volna leszármazottai, arra használták fel, hogy megvédjék Avatár 9. leszármazási láncát a politikai zaklatásoktól, és ezáltal a leszármazottak ismeretlenek maradhattak a nagyközönség számára. Avatár 9. tanításai és a Melchizedekiek tanításai váltak a Zsidó és a Keresztény hit elsődleges alapjaivá. De a Zsidók nem fogadták el Avatár 9.-t mint megváltójukat.

Igazából, Józsa 12D. Avatár volt a héber emberek megváltója mivel újra belépett a faj morfogenetikus mezejébe az Amenti gömbbe. Csak néhány ember ismerte Józsa 12D. Avatár és az Esszénusok felemelkedési rituáléját, így a Héber emberek többsége nem is értette, hogy az előre jelzett Messiás valóban meg is érkezett. Még ha Józsa 12D. Avatár feladatának beteljesülése észrevétlenül ment is végbe a héber emberek számára, az Ő befolyása a genetika fejlődésükre teljessé vált, mintegy láthatatlan ajándék. Itt azért még ismételten megjegyezném, hogy a héber emberek kifejezés alatt a minőséget kell érteni, és sohasem rasszról beszélek.

A történet itt még azért nem teljes, mert hiányzik a keresztre feszítés történeti láncszeme.

Tehát amikor Avatár 9.-t kimenekítették a családjával együtt, egy héber Melchizedeki családból származó ARAHABI nevű embert felkészítettek a „kereszt áldozatra”. Számos látomáson keresztül ma ezt úgy hívnánk teljes agymosás ) elhitették vele ,hogy Ő Avatár 9. Ez egy holografikus beültetés volt, és végül is Ő volt az, akit keresztre feszítettek.

Fontos, hogy megértse mindenki. Egyik AVATÁR sem lett keresztre feszítve, és mindkettő hagyott leszármazási vonalat a fajon belül. Arahabi kereszt áldozata figyelemelterelési művelet volt Avatár 9. családjáról és leszármazási vonaláról. A Krisztus testének feltámadása is realitás volt, mely egy holografikus beültetés néven ismert technológián keresztül lett bemutatva.

Ez a techológia a következő: egy 3D kép egy koherens fénysugár kettéosztásából reprodukálható, újra felépíthető. Az emberi test egy élő holografikus önkivetítő gépezet. Ahogy az idegrendszer végrahajtja a DNS struktúrában tárolt elektromos impulzusokat, ahogy az események és képek tárolva lettek, az individum önmagán, egy 3D-s anyagi realitásként kívül érzékeli önmagát.

A realitás egy gondolati konstrukció. A leolvasás az idegrendszer által a DNS mintán keresztül történik, így bizonyos impulzusok megváltoztatása, a  morfogenetikus mezőkben, megváltoztatja az egyén (de akár egy egész csoport) realitás képét, a Tudathoz való kapcsolódásának képességét, ill. ahhoz való viszonyát. Ez a technológia létezik, bár szerencsére nagyon kezdetleges formában, mert (elveszett) nincs  meg a teljes ismeret a működtetésére. De példaként, hogy érthető legyen miről is van szó, ebből a tecnhológiából működtetik a TV és mobil telefon adásokat és a HAARP rendszert.

A holografikus sablon, az eredeti teremtési minta. A forma és a tudatának az energia lenyomata és egy 3D-be sűrített test biológiai manifesztációja. Ennek alapján már teljesen érthető, hogy a tömegek manipulációjával sikerült megoldani ezt a nagyon kényes kérdést, és Arihabi elszenvedett sérüléseit helyreigazították.

Aztán a feltámadás bemutatását követően Arahabit -Indiába vitték ahol még élt 30 évet és természetes halálakor lélekesszenciáját a Szíriusz-ra vitték a Hórusz szemen keresztül (ugyanolyan eszköz mint a Szövetségláda).

Visszatérve Józsa 12D. Avatárhoz, aki felemelkedési gyakorlatokat folytatott Egyiptomban az Esszénusokkal együtt, bejárta teljes Egyiptomot, Nubiát előmozdítva a felemelkedési tanításokat, és csoportokat gyűjtöttek, akiket a Nagy piramisokhoz vittek gyakorlatra. A tervek szerint, hogy fenntartsák a Józsa 12D. Avatár leszármazási láncot, amely hordozza a 12-es DNS lenyomatot, hat asszonyt választottak ki akik majd hordozzák Józsa 12D. elsődleges gyermekeit. Néhányan ezen gyermekek közül védelmezőnek lettek kiválasztva. A hat nőt akik hordozták Józsa 12D magját, összepárosították hat Melchizedeki férfival, akik adoptálták Józsa 12D. avatár gyermekeit.

A gyermekek egy szent nemzési rítus szerint lettek létrehozva. Józsa 12D. avatár többé nem érintkezett a gyermekeivel. Ezeknek a gyermekeknek a leszármazottai szét lettek szórva különböző területeken. A mai Franciaország területén az „arisztokráciában” (ami alatt inkább intellektuális arisztokráciát kell érteni). A Keltáknál, Egyiptomi genetikai vonalakon és ide tartozik néhány afrikai terület is.

Mivel ezeknek a genetikai vonalaknak a megléte megkérdőjelezi és veszélyezteti a rendszer létét, talán sokak számára csak most válik érthetővé hogy miért is válik ma is (vagy vált a múltban) a rezsimek számára célponttá egy egy népcsoport, nemzet, törzs és vált fontossá azok teljes ki-írtása, üldözése a rasszizmus vagy más egyéb  az adott kornak megfelelő ideológiákba bújtatott indokok alapján, népírtó háborúk kirobbantásával.

Jelenleg Józsa 12D avatár leszármazási vonala ma is az USA területén és a Kárpát-Medencében helyezkedik el. Közelebbit  nem szeretnék meghatározni a hajtóvadászat elkerülése végett, ami mind a mai napig tart bizonyos politikai és vallási körök részéről.

Avatár 9. három gyermeke is szintén sikeresen boldogultak és szétszóródtak különböző nemzetekben, ahol mind a  mai napig jelen vannak. Késői éveiben Avatár 9. Tibetbe utazott, ahol 50 éves korában felemelkedett a Vénusz planetáris magjába. Ez a felemelkedési útvonal jelenleg nem elérhető a populáció számára a már ismert torzult DNS minták miatt.

Józsa 12D Avatár tanításai közül csak nagyon kevés jutott el a jelen időbe, noha ezeknek a tanításoknak vannak maradványai amelyeket titokban tartanak a jól ismert elferdítések miatt. Hasonló sorsra jutottak Avatár 9. tanításai is. Többszörös elferdítést szenvedtek el, vagy félreértelmezték őket a vallási és politikai struktúrák érdekeinek megfelelően.

A kereszténység jelenkori tanításai (amit elérhetővé tesznek), arra  hogy egy társadalmi szervezet  és a szellemi beavatás  felépülhessen csak nagyon keveset tükröz vissza mélységében Krisztus AVATÁRJAinak az eredeti tanításaiból és jelentéséből.

Követve Józsa 12D. Avatár leszármazásának felépítményét, az Avatár beteljesítette feladatát és munkáját a Földön. Több titkos csoport hordozta a tanítások hagyatékát így az Amenti gömb és a Szövetségláda titkainak elsődleges megtartóivá váltak. Számosan kapcsolódtak az egész történet számos részletéhez, és ezért senki nem rendelkezik Józsa 12D. teljes kronológiájával.

Józsa 12D. avatár 39 éves korában a Szövetségládán keresztül távozott. Nem halt meg, hanem testi formában emelkedett a Tara dimenzióba , majd jóval a fizikai anyag határain túl evolválódott.

A Szövetségládát lezárták az ultramagas frekvenciatartományban a felemelkedést követően, várva arra az időre amikor az Amenti terem természetes megnyitásának ideje van tervezve: 2012 – 2017 között. A RÁ Szövetség gondoskodott arról, hogy interferencia mentes legyen a terület Józsa 12D sikeres missziója után. Noha Józsa12D sikeresen helyreigazította a morfogenetikus mezőt, a fajok többsége még messze tart a genetikai javításokban.

Az összes jelenkori ideológia, amely a „tudatos evoluciót” a DNS aktiválását és a transzmutációt tanítja ebbe az irányba mutat, de gyakran teljesen félreértelmezve a folyamatokat és ezzel is akadályozva a tömeges felemelkedést.

A frekvenciakorlát még blokkolja a Földet az intersztelláris közösségekkel való közvetlen kapcsolat felvételétől. A Szövetségláda pecsétje az összes fajt visszatartja a testi felemelkedéstől. A fajok evolúciója során számos direkt inkarnált entitás kísérelte meg felébreszteni az emberi fajt az evolúció realitásaira vonatkozólag.

Azonban azok kezében, akik továbbra is szeretnék az anyag illúziójának rendszerét fenntartani ezek a munkálkodások eltérítést szenvedtek. Ez természetesen csak a nagy tömegekre vonatkozik.

Akikben egyénileg végbemennek a folyamatok és nem kötődnek ideológiai iskolákhoz és csoportokhoz azok számára biztosított az evolúció. 

Néhány az írásban elhangzott fogalomra is ki szeretnék térni.

Amenti gömb, vagy morfogenetikus mező: minden anyagi forma és tudatforma, beleértve a planetáris testeket is, az emberi testet egy úgynevezett formatartó morfogenetikus lenyomaton keresztül manifesztálódik, amely kristály minőség formájában létezik (ezért nevezik KRISZT-al testnek). Ez egy úgynevezett elektro-tonális szubsztancia. Hang rezgésekből és elektromagnetikus tónusokból áll. Képes variálni az összes életforma lehetőséget amelyet beprogramoztak.

Szilikát mátrix: transzmutációs gén, amely lehetővé teszi a 12-s DNS bázispár működését a formamegtartó mező megtartását, a különböző dimenziók közötti átjárást és biztosítja  a teleportációs képességet. Biztosítja az anyagi test tudatos megtartását.

Ehhez itt még fontos megjegyeznem, hogy a forma eredeti létezése nélkül a Tudat, nem tudja letapogatni saját magát!

Mert  a mindenkori tanítások, legyenek azok bármilyen modernek is, hajlamosak abból kiindulni, hogy csak a Tudat létezik a Forma nem (a test nem számít).

Pedig a Forma és a Tudat egyidejűleg létezik és valóban a tudatosság az ami képes lehet a saját formáját meghatározni. A Tudat, amely önmagát osztja meg, mint önmaga Fény forrása, Tudatra és Formára, illetve definiálja ezeket önmaga számára mint reprezentálni képes fogalmakat.

Csakrák:

-gyökér / alap

-szakrális

-solar plexus

-szív

-torok

-3.szem

-korona

——————-

-thymus

-thalamus

-galaktikus 1

-galaktikus 2

-Föld csillag

-Föld mag

-univerzum1

-univerzum2

Az első hét csakra a primer csakrák. A következő nyolc a morfogenetikus mezőben helyezkedik el és ezek a szekunder csakrák.

A szekunder csakrák aktiválásával lehetőség nyílik a Föld csillagkapuinak a használatára és az önazonossági tudatmezőhöz való kapcsolódásra. Az aktiválásnak speciális felemelkedési rítusa van, amellyel az első lépésben a primer csakrákat kell aktivizálni. Ezeknek a csakráknak a felélesztésére számos spirituális gyakorlatot fejlesztettek már ki, de mivel ezek nem foglalkoznak a szekunder csakráknak még csak a  létezésével sem, a 7. csakra elérésével a folyamatot megrekesztik és egyben  le is zárják..

Meg kell érteni, hogy az Egy törvénye értelmében az egyik a másik nélkül hasznavehetetlen (Univerzumi értelemben).

Az alsóbb hét csakrára koncentrálódás csak egy vegetatív létezést tesz lehetővé, és ne felejtsük el, hogy a jelenlegi populáció jó, ha az alsó 3 csakrát használja.  Arról hogy ez ellenőrzötten a tömegekben így is maradjon, arról a rendszer gondoskodik.  Már gyermeki korban célba veszik a működésüket blokkoló kötelező oltásoknak nevezett (és így kontrollálható) hibridizáló eszközöket.

Mindezeket abszolút óvó, védő és  jó szándékokkal körbevértezett kommunikációval.

Mert aki rendelkezik a 12-s DNS mintával, annak minek is kell ilyen oltás, vagy bármiféle hasonló beavatkozás?

A szekunder csakrák aktiválásához minden ilyen és ehhez hasonló, a rendszer által mesterségesen beadagolt méreganyagok és egyben blokkolók (amelyeket az élelmiszerek, az ivóvíz és még sorolhatnánk mennyi minden tartalmaz) semlegesítése az első és legfontosabb feladata azoknak, akik hordozzák az eredeti szilikát mátrix mintát. Továbbá ne menjenek olyan helyekre, ahol nyilvánvalóan erőszakosan elvehetik az életüket (pl.: ne vonuljanak önként háborúba).

Ezt az 500 Hz-en rezgő hang- és fényhullámok használatával lehet elérni, amelyben a fizikai test mutálódott génállománya megsemmisül (újraépül). A tónusok kiválasztása mindig egyéni, az adott testre íródott program. Tehát ha valaki rendelkezés nélkül teszi ki  magát ilyennek, az belehal, mert megégeti a gén állományát. Egy ilyen jellegű gyakorlat nem egyszeri alkalom, hanem egy hosszú folyamat amely akár évekig is eltarthat.

Azt gondolom, hogy ezzel le is zárnám ennek a témának a mélyebb szintű érintését a következők miatt.

Mindaz, amit ebben az írásban és az előzőekben is leírtam tulajdonképpen rólam szól. Az én kapcsolatomat az Univerzummal és a saját realitás viszonyításaimat reprezentálja. Ezt azért is tartom fontosnak megemlíteni, mert így senki nem vádolhat azzal, hogy megtéríteni, vagy megváltani szeretnék bárkit is.

Nincs szándékomban felületet nyitni a témában és bárkivel is vitázni, vagy bárkit is győzködni a saját törvényszerűségeimről (Egy törvényemről). De szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmét mindazoknak akik eljutottak odáig, hogy végigolvasták elvontnak tűnő mondanivalómat.

Mégis mi akkor az oka, hogy a festészet mellett billentyűzetet ragadtam? Az idő .

Az idő mely minőségében egy kezdeti állapot előtti pillanatba készül sűrűsödni. Ez a minőségi idő megkívánja és egyben el is várja, hogy ennek a közelgő  pillanatnak megfelelően megnyilatkozzam önmagam előtt, a saját tudati minőségemben.

Köszönöm, hogy a TudatBázis a festményeim bemutatása mellett, erre is lehetőséget adott.

Leonárd

Előzmények:

Leonard első levele

Leonard második levele

About The Author
-